Photo of a gull flying along a rocky beach

Dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol

Edrychwch ar ein harbrofion sy'n rhoi prawf ar ddyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol ar gyfer strwythurau artiffisial o amgylch ein harfordiroedd. Llwythwch luniau a rhannwch eich barn â ni am y strwythurau!

Edrychwch ar ein harbrofion yn Ecostructure

Yn aml, mae strwythurau arfordirol artiffisial yn gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt y môr. Ond nid ydynt gystal â chynefinoedd naturiol. Mae ein hymchwilwyr wrthi’n chwilio am ffyrdd o gynyddu gwerth strwythurau artiffisial i fyd natur ac i’r cymunedau arfordirol a all elwa o amgylchedd naturiol iach a chynhyrchiol. Rydym yn rhoi prawf ar ddyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol er mwyn darparu mwy o le i fyd natur ar strwythurau artiffisial. Mae’r strwythurau hynny’n cynnwys canopïau gwymon a phyllau trai artiffisial, a gwahanol fathau o ddeunyddiau adeiladu a allai fod yn well i fywyd y môr fyw arnynt. A oes unrhyw un o’n harbrofion yn cael eu cynnal yn eich ardal chi? Ewch i’w harchwilio, tynnwch lun a rhannwch eich barn â ni!

Astudiaeth o Farn Rhanddeiliaid am Beirianneg Ecolegol

Pa fath o wybodaeth yr ydym yn chwilio amdani?

Illustration of a plant in a Florence flask

Eich Arsylliadau

Os byddwch yn dod ar draws unrhyw un o arbrofion Ecostructure, dywedwch wrthym beth yr ydych yn ei weld. Sut y maent yn edrych? Pa rywogaethau sy'n defnyddio'r cynefinoedd newydd? Peidiwch â tharfu ar yr arbrofion – maent yn bwysig i'n prosiect ac i fyd natur!

Illustrations of mouths talking

Eich Barn

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ein harbrofion. Ydych chi'n meddwl eu bod yn syniad da? Ydych chi'n meddwl y byddant yn gweithio? Ydych chi'n hoffi eu golwg? Pa un sydd orau gennych?

Dechreuwch gyfrannu eich gwybodaeth i’r map yn awr!